Audyt projektów z dofinansowaniem unijnym

Audyt projektów, których źródłem finansowania są fundusze unijne (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), czyli audyt wykorzystania funduszy unijnych, prowadzony jest w naszej firmie zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości i audytu wewnętrznego.

Nasze badania obejmują w odniesieniu do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych sprawdzenie m.in.:

  • prawidłowości ich realizacji,
  • zasadności poniesionych wydatków (ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie),
  • prawidłowości dokumentacji oraz systemu kontroli wewnętrznej,
  • a w odniesieniu do programów – ocenę sprawozdań finansowych (audyt finansowy).

Audyt projektów z dofinansowaniem unijnym traktujemy jako ważne wyzwanie, mogące stać się jednym z istotnych czynników dalszego rozwoju Państwa firmy.

Badania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej są przeprowadzane przez zespół audytorów i biegłych rewidentów, którzy uczestniczą bezpośrednio w badaniu. Do każdego audytu projektu powoływany jest zespół audytowy, składający się z co najmniej jednego biegłego rewidenta, który prowadzi audyt w siedzibie jednostki organizacyjnej (beneficjenta) oraz nadzoruje pracę całego zespołu. Wszystkie osoby tworzące zespoły audytowe posiadają udokumentowane przygotowanie (wiedza i doświadczenie) w zakresie audytu projektów finansowanych ze środków pomocowych.

Grupa biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych współpracujących z firmą wydała kilkadziesiąt opinii i opracowała kilkadziesiąt raportów po przeprowadzeniu audytów projektów współfinansowanych przez UE.

Ewaluacja projektów

Ewaluacja projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych wykonywana jest w oparciu o wytyczne poszczególnych jednostek zarządzających i ma – zazwyczaj – następujący przebieg:

  • wytyczenie celów ewaluacji,
  • określenie obszaru i zakresu ewaluacji,
  • postawienie pytań badawczych,
  • określenie zakresu i źródeł danych do badania ewaluacyjnego,
  • dobranie metod i narzędzi badawczych,
  • sporządzenie raportu z ewaluacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi atutami, metodami pracy i zasadami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).