Przeciwdziałanie defraudacjom i oszustwom

Zagadnienia związane z defraudacjami oraz nadużyciami dotyczą pracy każdego kierownika, czy to jednostki samorządu terytorialnego, czy podmiotu gospodarczego, gdyż roczne straty ponoszone w wyniku materializacji ryzyka nadużyć wynoszą około 7–10% rocznych przychodów (według badań przeprowadzonych na rynku amerykańskim).

Termin „defraudacja” odnosi się do umyślnego czynu popełnionego przez jednego lub kilku przedstawicieli kierownictwa, osób sprawujących nadzór, pracowników lub stron trzecich, a polegającego na wprowadzeniu w błąd w celu uzyskania nienależnych lub bezprawnych korzyści.

Zawsze istnieje ryzyko niewykrycia istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego związanych z defraudacjami. Nawet należycie zaprojektowane i przeprowadzone badanie może nie wykryć istotnego oszustwa, zwłaszcza oszustwa polegającego na:

  • fałszerstwie;
  • rozmyślnym niezarejestrowaniu transakcji;
  • fałszywych oświadczeniach;
  • zmowie.

Możliwość wykrycia defraudacji zależy od takich czynników, jak częstość, zakres manipulacji, istotność pozycji poddanych manipulacji, a w szczególności od umiejscowienia osób zamieszanych w defraudację w strukturze organizacyjnej.

Różnorodność narzędzi posiadanych przez potencjalnych oszustów utrudnia skuteczne zabezpieczenie się przed przestępstwami finansowymi. Kierownictwo powinno zadać sobie następujące pytania:

  • Czy w mojej firmie/instytucji występują czynniki ryzyka?
  • Czy jesteśmy narażeni jest na przestępstwa?
  • Jakie mogą być konsekwencje wystąpienia przestępstwa w mojej organizacji?

Z uwagi na fakt, że defraudacje mogą z natury rzeczy wpływać na rejestry księgowe lub sprawozdanie finansowe, projektujemy i przeprowadzamy takie procedury badawcze, których charakter, ramy czasowe i zakres stanowi reakcję na ocenione ryzyko defraudacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi atutami, metodami pracy i zasadami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).