Kontrola zarządcza

W art. 68 Ustawy o finansach publicznych czytamy, że kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Zdefiniowane cele kontroli zarządczej to zapewnienie w szczególności:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 • skuteczności i efektywności działania;
 • wiarygodności sprawozdań;
 • ochrony zasobów;
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 • zarządzania ryzykiem.

Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej i jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek w danym dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Standardy kontroli zarządczej uwzględniają następujące międzynarodowe standardy:

 • „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana koncepcja ramowa” oraz „Zarządzanie ryzykiem w  przedsiębiorstwie” – raporty opracowane przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO),
 • „Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym” – przyjęte w 2004 roku przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli/Audytu (International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI),
 • „Zmienione standardy kontroli wewnętrznej służące skutecznemu zarządzaniu” Komisji Europejskiej przyjęte w 2007 roku (The Revised Internal Control Standard for Effective Management SEC (2007) 1341 appendix 1).

Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

 • środowisko wewnętrzne,
 • cele i zarządzanie ryzykiem,
 • mechanizmy kontroli,
 • informacja i komunikacja,
 • monitorowanie i ocena.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi atutami, metodami pracy i zasadami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).