Porady

Czym jest audyt wewnętrzny

Zgodnie z definicją prezentowaną w literaturze, audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywnie zapewniającą (assurance) i doradczą działalnością (consulting), której celem jest dodawanie wartości i ulepszanie operacji danej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i udoskonalenia efektywności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli … Czytaj dalej

Obowiązkowy audyt wewnętrzny

Ustawa o finansach publicznych wymienia wprost jednostki zobowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego. Są to: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby celne, izby skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne ZOZ, jednostki samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych … Czytaj dalej

Obowiązkowy audyt systemów informatycznych

Rozporządzenie Rady Ministrów (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych), które wprowadza nowe obowiązkowe wymagania dla rejestrów publicznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej i systemów teleinformatycznych, … Czytaj dalej

RODO

25 maja 2018r. do powszechnego stosowania weszło RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej: RODO). … Czytaj dalej

Zasady kontroli zarządczej

W myśl przepisów art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej ustawą, kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych powinna funkcjonować na dwóch poziomach. Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest jednostka sektora … Czytaj dalej