Audyt wewnętrzny i zewnętrzny

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny – bez względu na otoczenie kulturowe czy prawne działania organizacji, jej rozmiar i cele – jest procesem, który ma zapewnić dodawanie wartości tej organizacji. Realizowany na bieżąco w różnych obszarach działalności, polega na prowadzeniu czynności zapewniających i doradczych. Czynności wykonywane podczas audytu pozwalają na monitoring zagrożeń, które nie są łatwe do identyfikacji bez narzędzi, jakimi dysponuje audytor wewnętrzny.

Audyt wewnętrzny jest elementem zarządzania organizacją, ale również stanowi obowiązkowy element w strukturach jednostek zainteresowania publicznego oraz sfery finansów publicznych (więcej).

Audyt wewnętrzny powinien wspierać organizację w osiąganiu realizowanych przez nią celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu korporacyjnego. W ramach swoich głównych obowiązków odpowiada on za dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Audyt wewnętrzny:

 • skupia się na całej organizacji,
 • obejmuje wszelkie obszary działalności,
 • jest możliwy i pożądany na każdym etapie działania organizacji,
 • realizuje swoje zadania na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka,
 • szczególnie dotyczy obszarów zagrożonych w najwyższym stopniu wystąpieniem zdarzeń o negatywnym wpływie na organizację,
 • pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w strukturach czy procesach realizowanych przez organizację,
 • dostarcza rozwiązania mające na celu poprawę jakości zarządzania i usprawnienie procesów zarządzania ryzykiem.

Audyt może przynieść jednostce korzyści poprzez:

 • wspomaganie kierownika jednostki oraz jej organów nadzorczych w sprostaniu zewnętrznym wymaganiom i regulacjom,
 • usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy działami/komórkami jednostki zaangażowanymi we wspomaganie realizacji strategicznych celów podmiotu itd.

Ogólnie sformułowane zadania audytu wewnętrznego w praktyce sprowadzają się do bardzo szczegółowych ustaleń. Podczas audytu wewnętrznego mogą na przykład zostać wykryte:

 • straty związane z niewłaściwie prowadzonymi lub błędnymi wewnętrznymi procesami, systemami bądź zdarzeniami zewnętrznymi,
 • niewłaściwe gospodarowanie aktywami trwałymi jednostki – straty w majątku,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia majątku jednostki przed czynnikami zewnętrznymi,
 • niewłaściwe gospodarowanie zapasami – zakup złej jakości lub nieodpowiednich materiałów/towarów, zbyt wysokie ceny za kupione materiały/towary,
 • niewłaściwe projektowanie procesu, powodujące straty na produkcji, spowodowane np. brakiem monitorowania systemów kontrolnych,
 • nieodpowiednie zachowanie się lub słabe zasoby ludzkie, np. w zakresie praktyki kierownictwa, kwalifikacji siły roboczej,
 • niewłaściwe decyzje podejmowane w sprawie zasobów ludzkich – niskie płace, zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników itp.,
 • oszustwa lub kradzieże wewnętrzne i zewnętrzne.

Więcej o audycie wewnętrznym.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi atutami, metodami pracy i zasadami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).