Obowiązkowy audyt wewnętrzny

Ustawa o finansach publicznych wymienia wprost jednostki zobowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego.
Są to: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby celne, izby skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne ZOZ, jednostki samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych (z pewnymi założeniami).

Wymienione jednostki mają obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. Kierownicy innych jednostek samodzielnie podejmują decyzję o tym, czy zamierzają skorzystać ze wsparcia w zarządzaniu jednostką w postaci audytu wewnętrznego.

Audyt wewnętrzny w jednostkach wskazanych w ustawie o finansach publicznych może być prowadzony przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostce albo – przy zachowaniu określonych warunków – przez zewnętrznego usługodawcę, którym może być:

  • osoba fizyczna, spełniająca warunki wymienione w ustawie, np. posiadająca określone certyfikaty kwalifikacji, w tym także biegły rewident,
  • spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Comments are closed.