Czym jest audyt wewnętrzny

Zgodnie z definicją prezentowaną w literaturze, audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywnie zapewniającą (assurance) i doradczą działalnością (consulting), której celem jest dodawanie wartości i ulepszanie operacji danej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i udoskonalenia efektywności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli (tzw. systemu kontroli wewnętrznej) i governance (procesów nadzoru; definicja na podstawie E.J. Saunders, 2003, s. 47). Powyższa definicja zaczerpnięta jest z Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.

Audyt wewnętrzny ma zatem dostarczyć obiektywnego zapewnienia, że wyniki ze zweryfikowanych obszarów są zgodne z rzeczywistością. Oprócz obiektywnego zapewnienia audyt wewnętrzny ma także służyć doradztwem. Dopiero oba te zadania mogą przynieść jednostce wartość dodaną. Audyt wewnętrzny powinien zatem wspierać organizację w osiąganiu realizowanych przez nią celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu korporacyjnego. W ramach swoich głównych obowiązków odpowiada on za dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Audyt wewnętrzny realizuje swoje zadania na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, dlatego nie wszystkie obszary funkcjonowania organizacji zostają nim jednocześnie objęte. Szczególnie monitorowane powinny być te obszary, które wykazują największe ryzyko wystąpienia zdarzeń mających negatywny wpływ na organizację. Rozkład ryzyka i podatność organizacji na różne jego rodzaje wymaga od audytora ciągłego monitorowania oraz wiedzy i umiejętności umożliwiających wspomaganie zarządzania jednostką w zakresie wszystkich zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem.

Audyt wewnętrzny skupia się na całej organizacji i obejmuje wszelkie obszary działalności. Brak udziału audytora w działalności operacyjnej oraz jego funkcjonalna niezależność umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości we wszystkich strukturach jednostki.

Zadaniem audytora jest nie tylko identyfikacja nieprawidłowości w strukturach czy procesach realizowanych przez organizację. Kolejną czynnością powinno być dostarczenie zarządowi proponowanych rozwiązań w tym zakresie – z zachowaniem bezstronności wobec osób – skoncentrowanych na poprawie jakości zarządzania i usprawnieniu procesów zarządzania ryzykiem.

Comments are closed.